Eko-On | Ulga termomodernizacyjna | Elektrownie Fotowoltaiczne
raty-header-3

Ulga termomodernizacyjna

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to w uproszczeniu ulepszenie budynku, w wyniku którego:

  • następuje całkowita lub częściowa zmiana źródeł energii na źródła odnawialne lub kogeneracyjne (wytwarzające jednocześnie energię elektryczną i cieplną)
  • następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i podgrzewania wody,
  • następuje zmniejszenie strat energii

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom rozliczającym się wg skali, jak i płacącym podatek liniowy lub ryczał.

Polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na termomodernizację, co w praktyce pozwala zapłacić podatek niższy nawet o kilka tysięcy złotych, a w przypadku osób rozliczających się wg 32% składki – kilkanaście tysięcy złotych. Maksymalna kwota ulgi wynosi 53 tysiące złotych.
Podatnik musi być również właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym zostały przeprowadzone lub trwają prace termomodernizacyjne.
Budynki objęte ulgą to domy wolnostojące oraz domy w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Ulga NIE PRZYSŁUGUJE na budynki będące w budowie.
Ulga przysługuje w przypadku inwestycji, które zakończyły się lub zakończą nie później niż w okresie 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

PRZYKŁAD:

Jeśli ktoś rozpoczął termomodernizację w roku 2019, może skorzystać z ulgi podatkowej pod warunkiem, że wszystkie prace przeprowadzi najpóźniej do końca roku 2022. Jeśli nie dochowa tego terminu będzie zmuszony do zwrotu otrzymanej ulgi.
Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 2019 roku, nie skorzystają więc z niej osoby, które przedsięwzięcie zakończyły wcześniej.
W przypadku prac długoletnich jest szansa na odliczenie części wydatków.

Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży, a więc dzień dostarczenia towaru lub wykonania usługi, która powinna zostać umieszczona na fakturze.
Należy pamiętać, że limit 53 tysięcy złotych jest związany z PODATNIKIEM, a nie z przedsięwzięciem.

PRZYKŁAD:

Jeśli podatnik jest właścicielem kilku budynków jednorodzinnych i w każdym z nich przeprowadzi prace termomodernizacyjne to i tak w ciągu roku może odliczyć maksymalnie 53 tysiące złotych – nawet jeśli wydał znacznie więcej.

Małżonkowie, którzy korzystają ze wspólnego opodatkowania dochodów, mają prawo do osobnego uwzględnienia wydatków w zeznaniu rocznym, co oznacza, że każdy z nich może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w wysokości do 53 tysięcy złotych. 
Jeżeli dom ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich będzie mógł odliczyć poniesione wydatki do 53 tysięcy złotych i nie ma tu znaczenia jak duży jest udział każdego z nich we współwłasności nieruchomości.

WAŻNE: Podatnik nie może odliczyć od podatku tych wydatków, których w rzeczywistości nie poniósł.

Przykład:
Jeśli jakaś część przedsięwzięcia termomodernizacyjnego była finansowana z dotacji – powiedzmy 40 %, podatnik może odliczyć od podatku tylko pozostałe 60 % kosztów.

Na podstawie tej ulgi nie można też odpisać wydatków w części, w jakiej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku
z korzystaniem z innej ulgi, np. mieszkaniowej. Nie można też odliczać wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Jeśli termomodernizacja została sfinansowana z kredytu lub pożyczki jak najbardziej można skorzystać
z ulgi bez względu na wysokość kredytu oni jego oprocentowanie.
Ważną informacją jest, że nie wymaga się przeprowadzenia audytu energetycznego, ale odliczane wydatki muszą być potwierdzone fakturami  (wystawionymi przez firmę, która nie jest zwolniona z podatku VAT).

Za kwotę wydatku uważa się WYDATEK WRAZ Z VAT. Rozliczając więc ulgę termomodernizacyjną należy więc wpisać
w formularzu KWOTĘ BRUTTO poniesionych wydatków.
Niestety nie każde przedsięwzięcie, które pozornie mogłoby zostać uznane za termomodernizacyjne uprawnia do skorzystania z ulgi.

Wykaz materiałów, urządzeń i usług, których zakup można odliczyć zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń
i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Poniżej prezentujemy ów wykaz:

Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) wykonanie analizy termograficznej budynku;
3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10) montaż pompy ciepła;
11) montaż kolektora słonecznego;
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13) montaż instalacji fotowoltaicznej;
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email