agroenergia

Agroenergia – dotacja 2021

agroenergia logo

Dotacja dla Rolników

Od 1 października wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozpoczną przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych a także pomp ciepła i magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszących.

Cel Programu:
Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z budowaniem samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich.

Dofinansowuje:
1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 10 kW do 50 kW,

b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 10 kW do 50 kW,,
c) pomp ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW,
Warunek: wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.
Warunek: wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d.

Warunek: obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Forma dofinansowania

1.  Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z poniższym:

10-30 kW – do 20% – nie więcej niż 15 000 zł
30 – 50 kW – do 13% – nie więcej niż 25 000 zł

2. Dofinansowanie do instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła tworzącej jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższym schematem na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz dodatek w wysokości 10 tys. zł.

3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Warunek:  jest zintegrowanie magazynu ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Kto może zostać Beneficjentem?

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Terminy i forma składania wniosków
Nabór wniosków od 1.10.2021 r.

Zyskaj kompleksową obsługę –  profesjonalny audyt, racjonalne dopasowanie komponentów, montaż, serwis oraz wsparcie przy wnioskowaniu dotację.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o kompleksową obsługę!

Mój Prąd Dotacja

Mój Prąd 3.0. 2021

Dotacja Mój Prąd 2021

O Mój Prąd

Program charakteryzuje się wsparciem rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretniej segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV)

Cel Programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dofinansowuje:

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych – o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Forma dofinansowania

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 tys. zł

Kto może zostać Beneficjentem?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Zyskaj kompleksową obsługę –  profesjonalny audyt, racjonalne dopasowanie komponentów, montaż instalacji fotowoltaicznej, serwis oraz wsparcie przy wnioskowaniu dotację. 

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o kompleksową obsługę!

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Częstochowa

Dotacja dla mieszkańców miasta Częstochowa.

ZAKRES DOTACJI
Instalacja fotowoltaiczna  – dofinansowanie do 50%, nie więcej niż 5000 zł 
Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy. 
Wnioski przyjmowane są do dnia 14 maja 2021

Zyskaj profesjonalna obsługę, wsparcie przy wnioskowaniu oraz korzystną dotację.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Słoneczna Żywiecczyzna

Program Słoneczna Żywiecczyzna funkcjonuje 
na obszarze gmin:
Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, 
Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Miasto Żywiec  

ZAKRES DOTACJI: 
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie większej niż 10kWp /budynek mieszkalny – 4200 zł netto/kWp (łącznie nie więcej niż 42 000 zł netto)
  • Powietrzne pompy ciepła do cwu i co – 10 000 zł netto/budynek mieszkalny
  • Powietrzne pompy ciepła do cwu – 6 000 zł netto/budynek mieszkalny
  • Gruntowe pompy ciepła – 20 000 zł netto/budynek mieszkalny

Zyskaj profesjonalna obsługę, wsparcie przy wnioskowaniu oraz korzystną dotację.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Kraków

Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Można uzyskać nawet 60% dotacji: do 15 000 zł na fotowoltaikę i do 18 000 zł na pompy ciepła.
 
O otrzymaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń!

Wnioski można składać w terminie 15-30 kwietnia 2021

Zyskaj profesjonalna obsługę, wsparcie przy wnioskowaniu oraz 60% dotację.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Tarnów

DOTACJE NA WYMIANĘ OGRZEWANIA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Dofinansowanie można uzyskać na inwestycje realizowane na terenie Tarnowa. Na zastąpienie ogrzewania węglowego i zainstalowanie nowego ekologicznego źródła ciepła maksymalna dotacja może wynieść 5000 zł; na zainstalowanie słonecznego systemu grzewczego (paneli słonecznych) do ogrzewania wody dotacja może wynieść maksymalnie 4000 zł; na zainstalowanie systemu (ogniwa) fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej można otrzymać dotację do 6000 zł.

Zyskaj profesjonalna obsługę oraz nawet 6000 zł dotacji!

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Bytom

Jesteś uczestnikiem projektu
grantowego
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom?

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy wpisany listę
Wykonawców.

Zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, wyboru Wykonawcy (jedynie spośród dostępnych na liście) oraz urządzenia zgodnie z wariantem modernizacji dokonuje mieszkaniec – uczestnik Programu. 

Zyskaj profesjonalna obsługę oraz nawet 9000 zł dotacji!

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Tychy. Odnawialne źródła energii

Jesteś uczestnikiem projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, realizowanego przez Urząd Miasta Tychy?

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy wpisany listę Wykonawców. 

CEL PROJEKTU
Celem projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej, co przyczyni się̨ do: ograniczenia emisji zanieczyszczeń́, zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną 
z tradycyjnego źródła, podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia strat przesyłowych. 

Realizacja projektu umożliwi uniezależnienie się̨ Miasta Tychy od dostaw energii
z zewnętrznych źródeł oraz rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta, w tym podniesienia komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców, wzrostu świadomości na temat działań́ proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu wynosi 23 233 551,50 zł z czego współfinansowanie ze środków UE wynosi 20 562 052, 07 zł.
ZAKRES PROJEKTU
W ramach Projektu planowany jest zakup i montaż 960 sztuk instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w/na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych lub na gruncie.
Mieszkańcy biorący udział w Projekcie będą mogli ubiegać się o dofinasowanie:
– 647 szt. instalacji fotowoltaicznych,
– 97 szt. instalacji solarnych
– 72 sz. instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej
– 127 szt. powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody       użytkowej,
– 17 szt. kotłów na biomasę.
Mieszkańcy po zrealizowaniu planowanej inwestycji otrzymają refundację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Ostrowiec Świętokrzyski

Jesteś mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego?

Nie czekaj na dotacje Mój Prąd i uzyskaj 5000 zł
w ramach udzielenia przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy – dobierzemy odpowiednią instalację fotowoltaiczną, profesjonalnie zainstalujemy oraz pomożemy przy dokumentacji dotacyjnej. 

Masz pytania? Napisz do nas!

Panele fotowoltaiczne – czy to się opłaca?

Czym są panele fotowoltaiczne i Czy to się opłaca? – te pytania zadawane są bardzo często naszym Doradcom.

Czym są? – to moduły, dzięki którym korzystając z dobrodziejstw natury możemy produkować swój prąd – za który nie musimy płacić!
a czy się opłaca? Odpowiedź nie jest jednoznaczna – wszystko zależy od miejsca i wielkości instalacji, od tego jakie dotychczas mieliśmy wydatki na prąd…

Rozwińmy zatem odpowiedzi na te pytania… zacznijmy od podstaw.

panele fotowoltaiczne
Panele słoneczne, panele fotowoltaiczne

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Zacznijmy od samych modułów fotowoltaicznych – to krzemowe płyty, które pochłaniają cząstki światła produkując prąd stały, który później, w falowniku przekształcony zostaje w prąd zmienny. Sam proces jest bardzo prosty i co ważne przyjazny środowisku.

Moduły fotowoltaiczne najczęściej montuje się w kierunku południowym – tak aby przechwytywały największą ilość promieni słonecznych. Najczęściej instaluje się je na dachach budynków. Przy domach z ograniczonym dostępem do słońca (wszelkiego rodzaju zacienienia, kierunek północny dachu) taką instalację można wykonać na dachu np. garażu lub gruntowo.
Montaż fotowoltaiki średniej wielkości może trwać zaledwie kilka godzin i już po jej uruchomieniu możemy korzystać
z darmowej energii. 

Czy instalacja jest bezpieczna dla mojego dachu?

Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku niezbędnych elementów – o dwóch wspomnieliśmy powyżej – panele fotowoltaiczne oraz falownik, pozostałe to solarne przewody łączące ze sobą panele fotowoltaiczne i falownik, oraz falownik z rozdzielnią w naszym domu. Ważnym jest również dobór odpowiedniego systemy montażowego dopasowywanego do konstrukcji dachu. Nieodpowiednio zainstalowana instalacja może doprowadzić nawet do uszkodzenia dachu, później jego przeciekania – dlatego tak istotna jest profesjonalna ekipa montażowa. Wiele firm korzysta w tym zakresie z różnych podwykonawców. Szukajmy zatem dostawców mających własne zespoły montażowe – mamy wtedy pewność, że jedna firma odpowiada zarówno za dobór, projekt oraz montaż naszej prywatnej elektrowni fotowoltaicznej – takie rozwiązanie pomoże nam uniknąć kłopotów z niewłaściwą instalacją i szukaniem winnego. 

Fotowoltaika, montaż paneli

Ile paneli fotowoltaicznych potrzebuję dla mojego domu?

Przy ciągle zmieniającym się rynku paneli fotowoltaicznych (pojawiają się innowacyjne moduły fotowoltaiczne i falowniki, a także nowi producenci) najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z profesjonalnym doradca ds. fotowoltaiki. Specjalista na bazie między innymi naszych rachunków za prąd, lokalizacji instalacji, struktury dachu lub gruntu oraz naszych możliwości finansowych dobierze najlepsze rozwiązanie. Dlatego tak trudno z góry odpowiedzieć na to pytanie.

Przykładowo w przeciętnym gospodarstwie domowym (4 osoby), przy ogrzewaniu gazowym, w ciągu roku zużywamy ok 4000 kWh energii elektrycznej. Mając możliwości instalacyjne na dachu nachylonym od strony południowej, przy takiej konsumpcji sugerowana jest instalacja o mocy ok 4,5 – 5 kWp, najczęściej składająca się z około 15 modułów o mocy jednostkowej 330 Wp. 

Wielkość instalacji zależy od wielu czynników dlatego tak istotnym jest odpowiedni dobór zarówno mocy jak i samych elementów instalacji fotowoltaicznych.
Odpowiednio dobrana instalacja pozwoli nam na korzystanie z darmowego prądu zarówno latem jak i zimą. 

Co z prądem w nocy i zimą?

Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki pogodowe i poziom nasłonecznienia, wielkość instalacji dobierana jest tak abyśmy tworzyli więcej energii aniżeli potrzebujemy na bieżącą konsumpcję. Niewykorzystane latem nadwyżki energii magazynujemy u naszego dostawcy prądu. Dzieje się tak dzięki zainstalowaniu dwukierunkowego licznika.

Latem przesyłamy energie do naszego operatora, zimą kiedy nasłonecznienie jest zdecydowanie niższe pobieramy energię z własnego źródła.
W ten sposób czerpiemy z darmowej energii przez cały rok!

Finansowanie i dotacje

Aktualnie jest wiele form finansowania instalacji Fotowoltaicznych. Poza gotówkowy rozwiązaniami Banki przygotowały dedykowane linie kredytowe dla osób indywidualnych oraz leasingi dla firm.

Różne formy rozliczeń sprawiają, że „Prywatne elektrownie fotowoltaiczne” są teraz dostępne niemal dla każdego.
Także Ministerstwo Klimatu wspiera odnawialne źródła energii. Dzięki programowi Mój Prąd można otrzymać dotację w kwocie 5000 zł. Kolejno dzięki Uldze Termomodernizacyjnej od pozostałej kwoty możemy, w rozliczeniu rocznym odliczyć podatek.  

kredyty dotacje fotowoltaika
kredyty dotacje fotowoltaika

Czy instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna? 

W dobie ciągle rosnących rachunków za prąd i zmieniającym się warunkom pogodowym (mamy coraz więcej słonecznych dni) panele fotowoltaiczne to inwestycja, która się zwraca już po kilku latach. Produkując własny prąd nasze rachunki za energię spadną do kilkunastu złotych miesięcznie.

Jedyną grupą dla których panele fotowoltaiczne mogą okazać się mało opłacalne to gospodarstwa domowe w których rachunek za prąd jest niższy aniżeli 150zł.
Jak sprawdzić jak bardzo nam się to opłaci? Pamiętajmy aby doradca podczas spotkania przeprowadził symulację zwrotu z inwestycji – ukaże nam to jak możemy generować znaczące oszczędności poprawiając przy tym otaczające nas środowisko.

Na co zwracać uwagę przy wyborze dostawcy?

Na rynku pojawia się coraz więcej instytucji związanych z fotowoltaiką. Wielu z nas obawia się ingerencji w dach naszej posesji.

Wybierając firmę szukajmy dostawcy usług z własnymi ekipami montażowymi, mającego w swoim asortymencie różnorodnych sprawdzonych dostawców paneli fotowoltaicznych i falowników. Mamy wtedy gwarancję opieki przed i po instalacyjnej, dobór rozwiązania szyty na miarę naszych potrzeb, profesjonalny montaż bez zbędnej ingerencji w strukturę dachu oraz późniejszy serwis instalacji.

Dlaczego warto wybrać Eko-On? Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem specjalizującą się stricte w instalacjach fotowoltaicznych. Naszym trzonem jest zespół profesjonalnych doradców i monterów – to ludzie dla których odnawialne źródła energii są pasją. Znając doskonale rynek i ciągle rozwijający się asortyment fotowoltaiczny są w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów, zarówno indywidualnych jak i biznesowych.

Zapraszamy do współpracy! 

Masz pytania? Napisz do nas!

ZOBACZ NASZE 


INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE